Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Opola, adres: Rynek- Ratusz,
kod pocztowy 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola adres: Rynek- Ratusz, 45-015
Opole, e-mail: iod@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 328
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie

 1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa
  i wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego
  z wykonywaniem uprawnień i obowiązków organu podatkowego w zakresie opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
 2. art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu ułatwienia komunikacji z Panią/Panem.
  Odbiorcy danych:
  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy i podmioty uprawnione do ich otrzymania
  w związku z realizacją obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  Okres przechowywania danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas prowadzenia sprawy oraz archiwizacji.
  Prawo dostępu do danych osobowych:
  Posiada Pani/Pan:
 3. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 4. prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia,
 5. prawo do usunięcia danych, jeżeli Pani/Pan cofnęli zgodę, na której opiera się przetwarzanie
  danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO. Cofnięcie zgody może być wyrażone
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 6. prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
  Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących narusza przepisy RODO.
  Konsekwencje niepodania danych osobowych:
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie
  skutkowało niemożnością skutecznego złożenia dokumentu, w którym podania danych osobowych
  wymaga przepis prawa.
  Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje
  konieczność wydania przez Prezydenta Miasta Opola decyzji określającej wysokość opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Niepodanie danych osobowych, których podanie jest nieobowiązkowe może skutkować
  ograniczeniem form komunikacji.
  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
  decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzule informacyjna o przetwarzaniu danych może pobrać tutaj: pobierz.

Skip to content